Účetnictví

Vedení účetnictví

vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky, výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací podle jiného právního předpisu. Vedení daňové evidence.

V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek.


Služby

Poradenská a konzultační činnost

organizační a ekonomické otázky v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně.

management

personalisitka

založení obchodní korporace

likvidace obchodní korporace

Projektování pozemkových úprav

prostorovému a funkčnímu uspořádání zejména zemědělských, podle potřeby také lesních i dalších pozemků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření na půdě, a to při zohlednění ekologických potřeb krajiny. Scelení, případně rozdělení, pozemků, zabezpečení jejich přístupnosti a vyrovnání hranic pozemků, uspořádání vlastnických práv a s nimi souvisejících věcných břemen.

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zpracování a výroba návrhů reklamy. 

Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků. 

Překladatelská činnost

Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodního jednání a jiné komerční účely.


Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Služby v oblasti administrativní správy, zejména sekretářské a podobné služby. 

obchodní korespondence

smlouvy


Ceník

Ceník za vedení účetnictví (paušál)

Vedení účetnictví (podvojné účetnictví)

Velmi malá firma, není plátce DPH 1.500,- Kč / měsíc

Malá firma, plátce DPH 2.000 - 5.000,- Kč / měsíc

Střední firma, plátce DPH 5.000 - 8.000,- Kč / měsíc

Větší firma, plátce DPH 10.000-15.000,- Kč / měsíc


Daňová evidence (jednoduché účetnictví)

Daňová evidence - Velmi malý rozsah, není plátce DPH 1.200,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Malý rozsah, plátce DPH 1.500,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Střední rozsah, plátce DPH 2.000 – 5.000,- Kč / měsíc

Daňová evidence - Větší rozsah, plátce DPH 5.000 – 9.000,- Kč / měsíc


Ceny účetnictví - jednotlivé účetní úkony (mimo paušál)

Daně

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob (pouze příjmy ze závislé činnosti – zaměstnanci) 1.500,- Kč

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob

                                              - pro OSVČ - včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění 2.500,- Kč

                                              - bez přehledů na pojistné 1.000,- Kč

Zpracování účetní závěrky (zahrnuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a Přílohu) 2.500,- Kč

Přiznání k Dani z přijmu právnických osob 2 000,- Kč

Přiznání k Dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení 1.500,- Kč

Dodatečné přiznání k DPH nebo Kontrolní Hlášení (jednotlivé podání) 500,- Kč

Souhrnné hlášení (za každé podání) 300,- Kč

Přiznání k Silniční dani (za 1 auto) 500,- Kč

(za 5 a více aut) 200,- - 300,- Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti 700,- Kč

Vyúčtování daně vybírané srážkou 500,- Kč

Zpracování DPH 500,- Kč

Zpracování mezd 500,-Kč


administrativa 200,- - 500Kč

marketing 300,- - 500Kč

projektování pozemkových úprav 300,- - 400Kč

poradenská a konzultační činnost 400 - 500Kč