Bc. Jana Strouhalová

Email: strouhalova.j@email.cz

Telefon:  (+ 420) 732 126 911

Adresa: U Poustek 9 - Cholupice, Praha 4 143 00